Vyhľadávanie na stránkach

Prehlásenie k ochrane osobných údajov

1. Rozsah platnosti

1.1 Pre používaniwe webovej stránky www.posolstvo-gralu.org platí nasledovné prehlásenie o ochrane dát. Táto webová stránka je ponuka nakladateľstva Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland.

1.2 Ochrana Vašich osobných dát je pre nás dôležitá, predovšetkým vo vzťahu k zachovávaniu osobného práva pri spracovaní a využívaní týchto informácií. Dáta vzťahujúce sa na konkrétne osoby sú vznášané, spracovávané a používané podľa ustanovení Zákona o telemédií (TMG) a Spolkového zákona o ochrane dát (BDSG)

2. Automatizované získavanie a spracovávanie údajov cez Browser

2.1. Ako pri každej webovej stránke si náš server dočasne uplatňuje a automaticky ukladá nasledovné údaje v Server-Logfiles, ktoré budú sprostredkované cez Browser, pokiaľ toto nebolo Vami deaktivované:

 • Dopyt na táta klienta
 • http-kód-podpovede
 • Internetová stránka, z ktorej ste nás navštívili (Refferer URL),
 • Čas dopytu servera
 • Typ a verzia browsera
 • použitý prevádzkový systém dopytujúceho sa počítača

K vyhodnocovanie ukladacích súborov servera vzťahujúcich sa na osobu neodochádza. Tieto dáta nie je možné priradiť k ponúkajúcemu subjektu určitých osôb. Spojovanie týchto dát s inými zrdojmi dát sa neuskutočňuje, pokiaľ k tomu nedáte súhlas (viď k tumu číslo 3.2).

2.2 Táto ponuka používa Piwik, software otvoreného zdroja k štatistickému vyhodnocovaniu užívateľských zásahov. Pikwik používa Cookies. (viď k tomu všeobecne číslo 5). Informácie o používaní tejto ponuky generované cez Cokie sú ukladané na našom servere v Nemecku. IP adresa bude ihneď po spracovaní skrátená a tým pádom pred jej uložením anonymovaná.

 

 

Aby sa tento Cookie mohol nastaviť, musí Váš Browser akceptovať Cookie tretích ponúkajúcich, nakoľko Pikwik bude z technických dôvodov prevádzkovaný na inej doméne, ako je táto Webová stránka. Alternatívne môžete sprostredkovať cez Vaše browser nastavenia DNT-Header („oznam „do not track“), toto Pikwik zohľadní a zobrazí taktiež účinný rozpor oči webovej analýze.

 

3. Získavanie a spracovanie dobrovoľne oznámených dát.

3.1 Pokiaľ nám oznamujete dáta vo vzťahu k osobám E-Mailom alebo cez Vašu webovú stránku (priezvisko, meno, E-mailová adresa, adresa), toto sa uskutočňuje vo všeobecnosti na dobrovoľnej báze. Tieto dáta budú použité na nadviazanie zmluvného vzťahu , na spracovanie Vašich dopytov, resp. Vašich objednávok a k vlastnému prieskumu trhu alebo verejnej mienky a pre vlastnú reklamu poštou alebo E-Mailom. K ďalšiemu použitiu, obzvlášť ďalšiemu postúpeniu dát tretím osobám za účelom reklamy, alebo prieskumu trhu, či verejnej mienky, nedochádza.

 

3.2 Pokiaľ chcete informačný buletin odobetať, potrebujeme Vašu E-Mailovú adresu a Vy máte možnosť dobrovoľne uviesť Vaše meno. Spolu s Vašou E-Mailovou adresou budú zaznamenané a uložené aj Vaším browserom automaticky sprostredkované dáta (prevádzkový systém, typ browsera a jeho verzia, URL a Vaša IP adresa). Tieto dáta budú použité len pre komunikáciu s Vami v rámci ponuky nášho informačného buletinu. S odoberaním informačného buletinu oprehlasujete, že súhlasíte s tým, aby sme uvedené dáta uložili pre zaslanie informačného buletinu. K ďalšiemu použitiu dát nedochádza. Vaše odvolanie môžete deklarovať zmenou nastavení na informačnom buletine na našej stránke informačného buletinu.

4. Postúpenie tretím osobám

4.1 Pokiaľ ste nám oznámili dáta vzťahujúce sa na osoby, tieto sa v zásade nebudú postupovať tretím osobám. K postúpeniu dochádza len

- v rámci spracovania Vašich dopytov, Vašich objednávok a využívania našich služieb na poverených subdodávateľov, ktorí dostali požadované sprostredkované dáta len k vykonávaniu tohto poverenia a zatýmto účelom ich používajú

- v rámci pokynu k spracovaniu dát podľa § 11 BDSG na vykonávateľov služieb podľa ustanovení BDGS alebo

- v rámci plnenia právnych záväzkov pre miesta, ktoré sú oprávnené podávať informácie.

5. Cookies

Webová stránka používa Cookies. U Cookies die o drobné textové dáta, , ktoré môžu byť ukladané miestne vo vyrovnávacej pamäti Vášho browsera. Cookies slúžia obzvlášť na opätovné rozpoznanie internetových browserow. Cookies sa používajú na riadenie relácie a pre štatistické vyhodnocovanie. Tieto Cookies neobsahujú žiadne data vzťahujúce sa na osoby. Svoj Browser si môžete nastaviť tak, aby žiadne Cookies neboli odložené na pevnom disku, resp. aby už odložené Cookies boli opäť zmazané. Nasledujte prosím k tomu pokyny pomocných funkcií Vášho browsera čo sa týka zabránenia, ako aj zmazania Cookies.

6. Právo na informácie

Na písomný dopyt alebo na E-Mail Vás budeme radi bezplatne informovať cez dáta získané a uložené v rámci webovej stránky k Vašej osobe. Udajte prosím Váš písomný dopyt na Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart alebo na E-Mailovú adresu info@gral.de.

Dodatočne budete mať právo podľa pravidiel zákonných ustanovení na oprávnenie, zablokovanie alebo vymazanie Vašich osobných dát.

 

Datenschutz

1.1 Für die Nutzung der Website www.gralsbotschaft.org und die hierüber angebotenen Dienste gilt die folgende Datenschutzerklärung. Diese Website ist ein Angebot der Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Deutschland, E-Mail info@nullgral.de als Verantwortlicher im Sinne von Art. 4 EU-Datenschutzgrundverordnung („DS-GVO“).

1.2 Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns wichtig, vor allem in Bezug auf Wahrung des Persönlichkeitsrechts bei der Verarbeitung und Nutzung dieser Informationen. Im Folgenden informieren wir über die Erhebung personenbezogener Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, wie etwa Name, Adresse, E-Mail-Adressen, Nutzerverhalten.

2. Automatisierte Datenerhebung und -verarbeitung durch den Browser

2.1 Wie bei jeder Website erhebt unser Server automatisch und temporär Angaben in den Server-Logfiles, die durch den Browser übermittelt werden, sofern dies nicht von Ihnen deaktiviert wurde. Wenn Sie unsere Website betrachten möchten, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten (Rechtsgrundlage Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO):

 • IP-Adresse des anfragenden Rechners
 • Dateianfrage des Clients
 • den http-Antwort-Code
 • die Internet-Seite, von der aus Sie uns besuchen (Referrer URL),
 • die Uhrzeit der Serveranfrage
 • Browsertyp und -version
 • verwendetes Betriebssystem des anfragenden Rechners

Eine personenbezogene Auswertung der Server-Logfiles findet nicht statt. Diese Daten sind für den Anbieter zu keinem Zeitpunkt bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, außer Sie willigen hierein ein bspw. durch Ihre Newsletteranmeldung (siehe hierzu Ziffer 3.2).

2.2 Wir nutzen das selbstgehostete Analysetool Matomo, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Matomo ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in Ziffer 5) auf Ihrem Computer gespeichert. Die so erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche ausschließlich auf seinem Server in Deutschland. Die Auswertung können Sie einstellen durch Löschung vorhandener Cookies und die Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. Die Verhinderung des Einsatzes von Matomo ist möglich, indem Sie den folgenden Haken entfernen und so das Opt-out-Plug-in aktivieren:

Diese Website verwendet Matomo mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Die mittels Matomo von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt.

2.3 Google Maps

Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der Karten-Funktion. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Maps ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter Ziffer 2.1 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

3. Datenerhebung und -verarbeitung freiwillig mitgeteilter Daten

3.1 Allgemeine Kontaktaufnahme

Sofern Sie uns personenbezogene Daten per E-Mail oder über unsere Website mitteilen (Name, Vorname, E-Mail Adresse, Anschrift) erfolgt dies generell auf feiwilliger Basis. Diese Daten werden zur Abwicklung des Vertragsverhältnisses, zur Bearbeitung Ihrer Anfragen bzw. Ihrer Bestellungen und zur eigenen Markt- oder Meinungsforschung und für eigene Werbung per Post und E-Mail genutzt. Eine weitergehende Nutzung, insbesondere eine Weitergabe der Daten an Dritte zu Zwecken der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung, erfolgt nicht. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO oder Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO.

3.2 Newsletter

Sofern Sie unseren Newsletter abonnieren wollen, benötigen wir Ihre E-Mail Adresse und Sie haben die Möglichkeit freiwillig Ihren Namen anzugeben. Zusammen mit Ihrer E-Mail Adresse werden auch die durch Ihren Browser automatisch übermittelten Daten (Betriebssystem, Browsertyp und –version, Referrer-URL und Ihre IP-Adresse) erfasst und gespeichert. Diese Daten werden nur für die Kommunikation mit Ihnen im Rahmen unseres Newsletter Angebotes verwendet. Mit der Abonnierung des Newsletters erklären Sie sich einverstanden, dass wir die vorgenannten Daten für den Versand des Newsletters speichern.

Für die Anmeldung zu unserem Newsletter verwenden wir das sog. Double-opt-in-Verfahren. Das heißt, dass wir Ihnen nach Ihrer Anmeldung eine E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse senden, in welcher wir Sie um Bestätigung bitten, dass Sie den Versand des Newsletters wünschen. Wenn Sie Ihre Anmeldung nicht innerhalb von 14 Tagen bestätigen, werden Ihre Informationen gelöscht. Darüber hinaus speichern wir jeweils Ihre eingesetzten IP-Adressen und Zeitpunkte der Anmeldung und Bestätigung. Zweck des Verfahrens ist, Ihre Anmeldung nachweisen und ggf. einen möglichen Missbrauch Ihrer persönlichen Daten aufklären zu können. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO.

Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ihren Widerruf können Sie durch Ändern der Newsletter-Einstellungen auf unserer Newsletter-Seite erklären.

4. Weitergabe an Dritte

4.1 Soweit Sie uns personenbezogene Daten mitgeteilt haben, werden diese grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben. Eine Weitergabe erfolgt nur

– im Rahmen einer von Ihnen erteilten Einwilligung (vgl. Ziffer 3.2). Bei der Erhebung der Daten werden Ihnen die Empfänger oder Kategorien von Empfängern mitgeteilt.

– im Rahmen der Bearbeitung Ihrer Anfragen, Ihrer Bestellungen und der Nutzung unserer Dienste an beauftragte Unterauftragnehmer, die nur zur Durchführung dieses Auftrags die erforderlichen Daten übermittelt erhalten und zweckgebunden verwenden.

– im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO an externe Dienst­leister. Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere Weisungen sowie die Bestimmungen der DS-GVO gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.

– im Rahmen der Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen an auskunftsberechtigte Stellen.

4.2 Auf dieser Website werden Social Plugins eingesetzt. Social Plugins sind Webanwendungen, die diese Website mit ausgewählten sozialen Netzwerken verbinden. Die Social Plugins sind jedoch nicht direkt eingebunden, sondern müssen zunächst durch einen gesonderten Klick aktiviert werden. Erst mit dieser Aktivierung wird eine Verbindung mit dem sozialen Netzwerk aufgebaut, unabhängig davon, ob Sie die Social Plugins tatsächlich anklicken. Durch diese Verbindung können Ihre IP-Adresse sowie Nutzerdaten des jeweiligen sozialen Netzwerks an dieses übermittelt werden. Einzelheiten zu den eingesetzten Social Plugins entnehmen Sie bitte Ziffer 6.

5. Cookies

5.1 Die Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher Ihres Browsers gespeichert werden. Folgende Arten von Cookies, deren Umfang und Funktionsweise im Folgenden erläutert werden, werden auf dieser Website verwendet:

– Transiente Cookies (dazu 5.2)

– Persistente Cookies (dazu 5.3).

5.2 Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zuordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf unsere Website zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder den Browser schließen.

5.3 Persistente Cookies werden automatisiert nach einer vorgegebenen Dauer gelöscht, die sich je nach Cookie unterscheiden kann. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen.

5.4 Sie können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von Third-Party-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen dieser Website nutzen können.

6. Soziale Netzwerke

6.1 Auf unserer Website finden Sie Verweise auf die sozialen Netzwerke Facebook, Twitter, YouTube, Google +, Tumblr und WordPress.com. Hierbei handelt es sich lediglich um Verweise, nicht um Social Plugins. Eine Datenübermittlung findet nicht statt.

6.1 YouTube

Zur Darstellung unserer Videos verwenden wir den Videodienst der YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA („YouTube“). Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

Sofern YouTube-Videos direkt auf unserer Website eingebunden sind, wird der Inhalt des eingebetteten Videos von YouTube direkt an Ihren Browser übermittelt. Gleichzeitig werden bestimmte Daten von Ihrem Browser an YouTube übermittelt. Dies geschieht unabhängig davon, ob Sie das Video anklicken oder nicht. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die YouTube auf diesem Weg erhebt. Nach unserem aktuellen Kenntnisstand handelt es sich um folgende Daten, insbesondere zur Darstellung der eingebettenen YouTube Videos:

 1. besuchte Seite auf unserer Website, die das Video enthält,
 2. die allgemein durch Ihren Browser übermittelten Daten (IP-Adresse, Browsertyp und –version, Betriebssystem, Uhrzeit),
 3. bei registrierten und angemeldeten Youtube- bzw Google-Nutzern, ihre Google-Benutzerkennung.

Eingebettete YouTube Videos können ebenfalls durch Browser Add-Ons ausgeblendet werden, so dass keine Datenerhebung durch YouTube stattfindet. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen, müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.

Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

7. Dauer der Speicherung

Ihre Daten werden nur solange verwendet, wie es für die bestehende Kundenbeziehung erforderlich ist, es sei denn Sie haben uns Ihre Einwilligung erteilt oder wir haben eine berechtigtes Interesse an der weiteren Verarbeitung. In diesem Fällen verarbeiten wir Ihre Daten bis zu Ihrem Widerruf Ihrer Einwilligung oder bis Sie unseren berechtigten Interessen widersprechen. Ungeachtet dessen sind wir aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn Jahren zu speichern.

8. Ihre Rechte

8.1 Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten:

– Recht auf Auskunft,

– Recht auf Berichtigung oder Löschung,

– Recht auf Einschränkung der Verarbeitung,

– Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung,

– Recht auf Datenübertragbarkeit.

Bitte richten Sie Ihre schriftliche Anfrage an Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart oder an die E-Mail-Adresse info@nullgral.de.

8.2 Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

9. Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:

Datenschutzberatung Janthur GmbH
Dirk Janthur
Hedelfinger Straße 12
73734 Esslingen am Neckar

Telefon: +49 (0) 711 / 71530104
Telefax: +49 (0) 711 / 71530105
E-Mail: dirk.janthur@nulljanthur.net