Vyhľadávanie na stránkach

Všeobecné obchodné podmienky (AGB) nakladateľstva Stiftung Gralsbotschaft, Stuttgart pre objednávania cez Onlineshop

(platné od 21. marca 2016)

1. Rozsah platnosti

1. Nasledovné Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky obchodné vzťahy medzi Vami, ako zákazníkmi a nami, nakladateľstvom Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, 70192 Stuttgart, Nemecko (ďalej aj Stiftung“, „my“, „nám“), ktoré sa budú nadväzovať a odvíjať cez náš Onlineshop https://shop-gral.com/sk-international/. Smerodajné je to znenie našich Všeobecných obchodných podmienok, ktoré je v čase objednávky platné.

2. Odchylné podmienky objednávateľa nebudú uznané, pokiaľ s ich platnosťou nebudeme vyslovene písomne súhlasiť.

3. Náš tovar a naše služby ponúkané cez Onlinshop sú smerované na spotrebiteľa. Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok je „spotrebiteľ“ každá fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu za účelom, ktorý sa v prevažnej miere nemôže počítať k jej riadnej ani samostatnej zárobkovej činnosti (§ 13 BGB).

2. Uzatvorenie zmluvy

1. Prezentácia tovaru a služieb v našom Onlineshope nepredstavuje záväznú ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Odoslaním Vašej objednávky dávate záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy na tovar a služby, ktoré sú obsiahnuté v „nákupnom košíku“.

2. Kúpna zmluva pri dodávke tovaru, s výnimkou objednávok, pri ktorých ste si zvolili spôsob platby vopred (kreditnou kartou lebo cez Paypal), je zrealizovaná odoslaním objednaných artiklov k Vám. Pri objednávke digitálnych obsahov je zmluva zrealizovaná ich prichystaním na stiahnutie a pri službách zaslaním faktúry. Potvrdenie dôjdenia Vašej objednávky nie je, s výnimkou objednávok, pri ktorých ste si zvolili spôsob platby vopred (kreditnou kartou lebo cez Paypal), prijatím Vašej ponuky. Slúži len pre Vašu informáciu, že táto objednávka došla.

3. Ak si zvolíte spôsob platby vopred (kreditnou kartou lebo cez Paypal), prehlásime prijatie Vašej zmluvnej ponuky zaslaním potvrdenia objednávky.

3. Ceny, odosielacie náklady, podmienky dodania

1. Pokiaľ nebolo dohodnuté nič odchylné, platia ceny rozhodujúce ku dňu uzavretia zmluvy a obsiahnuté na našej internetovej stránke. K omeškaniu dochádza 14 dní po vystavení faktúry. Všetky ceny sú ceny konečné, je v nich zahrnutá zákonná daň z pridanej hodnoty.

2. Pri objednaní zásielkových produktov nabiehajú dodatočne k cenám produktu nasledovné poštové náklady:

0 EUR pre zaslanie v rámci Nemecka.

8,50 EUR pre zaslanie do iných členských štátov Európskej únie (EU).

12,50 EUR pre zaslanie v krajinách mimo EU.

3. Pre objednanie stiahnutých produktov nenabiehajú žiadne poštové náklady. Získané stiahnuté produkty sú Vám kedykoľvek k dispozícii cez sťahovacie linky zasielané E-Mailom alebo vo Vašom užívateľskom konte pod „Moje artikle na stiahnutie“:
https://shop-gral.com/sk-international/downloadable/customer/products/

4. Naše dodacie lehoty

Dodacia lehota v rámci Nemecka činí pre zasielané produkty 3-8 pracovných dní, pre zaslanie do iných členských štátov Európskej únie (EU) a do Európskej zóny voľného obchodu (EFTA) 5-12 pracovných dní a do iných krajín 15-30 pracovných dní.

5. Metódy mlatby a platobné podmienky

1. Platby môžu byť realizované v zásade cez kreditné karty, cez Internetovú platobnú službu (PayPal) alebo pri kúpe na faktúru cez poukázanie na účet Stiftungu uvedený vo faktúre podľa nasledovných podmienok:

2. Kreditná karta:
Priebeh platby Vašej objednávky cez kreditnú kartu (VISA s Verified by Visa, MasterCard SecureCode, Maestro, JCB, Diners Club, American Express) realizovaný cez certifikovaný platobný systém Wirecard Bank AG podľa PCI DSS. Po kliknutí na „Teraz kúpiť“ budete ďalej vedení k Wirecard a tam môžete vykonať platbu. Po úspešnom zaplatení budete vedení späť do nášho Shopu.

Priebeh platby Vašej objednávky cez kreditnú kartu je realizovaný cez Stripe Inc, 3180 18th St, San Francisco, CA 94110, USA.

3. PayPal:
Pri zvolení metódy platby „PayPal“ dochádza k realizácii platby cez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.. Po kliknutí na „Teraz kúpiť“ budete vedení ďalej k PayPalu. Po realizácii platby na PayPal budete ďalej vedení do nášho Shopu.

4. Faktúra:
Voľba metódy platby „Faktúra“ je možná len vtedy, keď nie sú v nákupnom košíku produkty na stiahnutie a adresa faktúry je v Nemecku. S dodávkou dostanete aj faktúru. Fakturovanú čiastku treba zaplatiť do 14 dní na účet uvedený vo faktúre.

Ak už máme od Vás mandát pre vracajúce sa SEPA ťarchopisy, stiahneme čiastku faktúry cez Vami uvedené bankové spojenie a toto príslušne oznámime na faktúre.

6. Výhrada vlastníctva

Dodaný tovar zostáva až do úplného zaplatenia všetkých v súvislosti s objednávkou spojených požiadaviek naším vlastníctvom. Ak meškáte s platbou viac ako 10 dní, máme právo odstúpiť od zmluvy a tovar žiadať späť.

7. Záruka

1. Platia zákonné záručné pravidlá.

2. Ručíme za náhradu škody len prípadoch písmen a) až d) nasledovne:

(a) za ujmu na živote, tele a/alebo zdraví, ako aj za úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti spôsobené škody neobmedzene;

(b) za škody z nedodržaní prípadných písomne doručených záruk v rozsahu Vášho majetkového záujmu ako objednávateľa, ktorý bol krytý účelom záruky a pri Vašom doručení nám bol známy;

(c) v prípadoch ručenia za produkt podľa zákona o ručení za produkt;

(d) za porušenie zmluvne podstatných povinností na základe ľahkej nedbanlivosti sa z toho vyplývajúce ručenie za škody obmedzuje na taký rozsah škôd, so vznikom ktorých sme pri uzatvorení zmluvy na základe okolností nám v tom čase známych bežne museli počítať. Zmluvne podstatné povinnosti sú také podstatné povinnosti, ktoré boli smerodajné pre Vaše uzatvorenie zmluvy a na dodržanie ktorých ste sa smeli spoliehať.

3. Ostatne je akékoľvek ručenie za náhradu škody od nás, nech už je to z akéhokoľvek právneho dôvodu, vylúčené.

4. V prípadoch označených v odseku 1 písm. d) sú nároky na náhradu škôd a náhradu výdavkov premlčané po dvanástich mesiacoch. Premlčacia doba začína podľa § 199 BGB.

5. Pokiaľ je podľa týchto ustanovení naše ručenie vylúčené, platí toto aj pre ručenie našich orgánov a obchodných pomocníkov a asistentov, obzvlášť pracovníkov.

8. Odvolacie poučenie

Právo odvolania:

Máte právo, odvolať túto zmluvu do štrnásť dní bez udania dôvodov. Odvolacia lehota činí štrnásť dní a začína

- pri digitálnych obsahoch (eBooks, MP3) – odo dňa uzatvorenia zmluvy,

- pri zmluvách na dodávku tovaru v deň, v ktorý ste Vy, alebo Vami menovaná tretia osoba, ktorá nie je dopravcom, odobrali posledný tovar.

Aby ste mohli vykonať svoje odvolacie právo, musíte nás (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, Außenstelle Ditzingen, Schuckertstraße 8, 71254 Ditzingen, Deutschland, Telefon: + 49 7156 9532-15, Fax: +49-(0)7156-18663, E-Mail: info@gral.de) prostredníctvom jednoznačného vysvetlenia (napr. poštou zaslaný list, Telefax alebo E-Mail) informovať o Vašom rozhodnutí, že túto zmluvu chcete odvolať. Môžete na to použiť priložený odvolací formulár, ktorý však nie je predpísaný.

Na zachovanie odvolacej lehoty postačuje, aby ste oznámenie o uplatnení odvolacieho práva odoslali pred odvolacou lehotou.

Dôsledky odvolania:

Ak túto zmluvu odvoláte, musíme Vám všetky platby, ktoré sme od Vás dostali, vrátane dodacích nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré z toho vyplývajú, že ste si vybrali iný druh dodávky ako nami ponúkanú, najvýhodnejšiu štandardnú dodávku), bez meškania a najneskoršie do štrnástich dní vyplatiť späť od toho dňa, kedy k nám došlo oznámenie o Vašom odvolaní tejto zmluvy. Pre toto spätné vyplatenie použijeme tie isté platobné prostriedky, ktoré ste použili pri pôvodnej transakcii, pokiaľ s Vami nebolo vyslovene dohodnuté niečo iné; v žiadnom prípade sa Vám nebudú kvôli tomuto spätnému vyplateniu počítať odškodnenia. Spätnú platbu môžeme odoprieť, kým nedostaneme späť tovar alebo kým nepodáte dôkaz, že ste tovar odoslali späť, vždy podľa toho, čo je časovo skôr.

Tovar nám musíte poslať späť alebo vrátiť bez meškania a v každom prípade najneskoršie do štrnásť dní od dňa, kedy ste nás oboznámili o odvolaní tejto zmluvy. Lehota je dodržaná, ak tovar odošlete pred vypršaní lehoty štrnástich dní.

Znášate bezprostredné náklady spätného odoslania tovaru.

Za prípadnú stratu hodnoty tovaru musíte byť braní na zreteľ len vtedy, ak túto stratu hodnoty nemožno vzťahovať na nevyhnutné zaobchádzanie s tovarom súvisiacim so skúškou povahy, vlastností a funkciou tovaru.

9. Podrobné pokyny pre Vaše objednávky

1. Pri objednaní cez náš Onlineshop zahŕňa proces objednania nasledovné kroky:

Vyberte si požadovaný tovar a uložte ho do nákupného košíka.

Kliknite na „Mein Warenkorb“ (Môj nákupný košík) a preskúmajte svoj nákup. Tu môžete zmeniť udanie množstiev a výber artiklov, ako aj kódy potvrdenky.

Kliknite na „Jetzt kaufen“ (Teraz kúpiť). Potom budete požiadaní, aby ste sa prihlásili na jestvujúce užívateľské konto, vykonať objednávku ako hosť bez zaregistrovania (toto je možné len vtedy, ak v nákupnom koši nie sú produkty na sťahovanie), alebo aby ste sa zaregistrovali. Zabudnuté heslá tu môžu byť poprípade nanovo vyžiadané.

Zadajte Vašu účtovnú a dodaciu adresu. Obidve tieto adresy. Tieto adresy sa môžu navzájom líšiť. Ak sú v nákupnom koši výlučne produkty na stiahnutie, odpadá dodacia adresa.

Shop teraz prepočíta na základe Vašich údajov adries poštové náklady. Ak sú v nákupnom koši výhradne produkty na stiahnutie, tento krok odpadá.

V nasledovnom kroku si môžete zvoliť požadovanú metódu platby.

V poslednom kroku pred objednaním máte ešte raz možnosť, prekontrolovať všetky údaje (meno, adresu, spôsob platby, objednaný artikel) a toto spracovať pred tým, než svoju objednávku odošlete k nám odsúhlasením cez AGB a kliknutím na „Jetzt kaufen“ (Teraz kúpiť). Ak chcete svoj výber produktu prepracovať, kliknite na „Warenkorb ändern“ (Nákupný košík zmeniť). Ak chcete zmeniť údaje adresy a metódy platby, kliknite na príslušný krok v objednávacom procese.

2. Produkty na stiahnutie sú Vám ihneď po dôjdení potvrdenia platby k dispozícii prostredníctvom ponúkajúceho platobného systému cez Downloadlinky obsiahnuté v našom potvrdzujúcom E-maili alebo v užívateľskom konte pod „Meine Downloadartikel“ (Moje artikly na stiahnutie).

3. Zmluvný jazyk je ten, s ktorým ste uzavreli proces objednávania. Zmluvný text si ukladáme do pamäti a posielame Vám objednávacie dáta a naše AGB cez E-Mail.. Okrem toho je zmluvný text neodvolateľný.

Pri objednaní produktov na stiahnutie dostanete účet poslaný E-Mailom.

Toho času platné AGB si môžete kedykoľvek pozrieť na: https://shop-gral.com/sk-international/gtc

4. Ak ste u nás zaregistrovaný ako zákazník, môžete si pozrieť svoje predchádzajúce objednávky na svojom užívateľskom konte pod „Meine Bestellungen“ (Moje objednávky):
https://shop-gral.com/sk-international/sales/order/history/

10. Ochrana dát

1. Všetky Vami oznámené osobné dáta získavame, spracúvame a ukladáme výhradne podľa ustanovení nemeckého práva na ochranu dát.

2. K spracovaniu zmluvy uzavretej s Vami je potrebné použitie Vašich osobných dát. Použitie, ktoré by prekračovalo tento rámec, si vyžaduje Váš výslovný súhlas. Podrobnosti o poskytnutých dátach a ich prípadnom použití môžete získať z nášho prehlásenia o ochrane dát.

11. Identita poskytovateľa, kontakt

1. Poskytovateľ tohto Onlineshopu je

Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
70192 Stuttgart
Nemecko
Telefón: + 49 7156 9532-15
Fax: + 49 7156 18663
E-Mail: bestellung@gral.de

DIČO: DE 147839347

Predseda: Michael Oort

2. Reklamácie možno uplatniť pod vyššie uvedenou adresou.

12. Urovnanie sporov Online

Európska Komisia pripravuje platformu na urovnávanie sporov Onliene (OS). Táto platforma má slúžiť ako miesto zberu k mimosúdnemu urovnávaniu sporov, ktoré sa týka zmluvných povinností kúpnych zmlúv a pracovných zmlúv Online. 

Platforma je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Nezúčastňujeme sa na riešení online sporov.

13. Záverečné ustanovenia

1. Na všetky spory, ktoré vznikajú z tejto alebo na základe tejto dohody, sa vzťahuje nemecké právo s vylúčením nákupného práva UN. Ak ste spotrebiteľ, platí táto voľba práva len do tej miery, do akej tým neboli odňaté naliehavo aplikovateľné ochranné predpisy spotrebiteľa štátu, v ktorom máte ako spotrebiteľ v čase Vašej objednávky svoj obvyklý pobyt.

2. Ak by jednotlivé ustanovenia týchto AGB mali byť alebo sa stať neúčinné, nie je tým dotknutá platnosť ostatných zmluvných podmienok.

14. Odvolací formulár

Na

Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
71254 DITZINGEN
DEUTSCHLAND

 

Tel: +49-(0)7156-953215
Fax: +49-(0)7156-18663
E-Mail: info@gral.de

 

Týmto odvolávam (-odvolávame) :

mnou/nami:

uzavretú zmluvu o kúpe nasledovného tovaru / dodaní nasledovných služieb (*):

 

 

Objednané dňa:

získané dňa:

Meno spotrebiteľa /spotrebiteľov:

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (len pri oznámení na papieri):

 

Dátum:

(*) Nehodiace sa preškrtnite.